1. Platnosť obchodných podmienok

Pre obchodný vzťah medzi Eclipse, spol. s r.o.,  Lamačská cesta 8/4817, 841 01 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len Eclipse, spol. s r.o.) a objednávateľom platia výhradne nasledujúce obchodné podmienky v znení ako sú uvedené na webovej stránke v čase objednávania.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné, pokiaľ nedôjde medzi predávajúcim a kupujúcim k písomnej dohode o zmene. Pred záväzným odoslaním objednávky kupujúci prehlasuje, že si prečítal tieto všeobecné obchodné podmienky a súhlasí s nimi. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú voľne prístupné na internetovej adrese www.eclipse-print.com.

Bratislava, december 2016

 

2. Objednávka

Objednávka vzniká potvrdením zo strany zákazníka v elektronickom obchode kliknutím na tlačidlo „objednať“ a kompletným vyplnením objednávkového formuláru. Objednaním a potvrdením zákazník súhlasí s cenou produktu a objednávka sa tak stáva záväznou. Kupujúci je potvrdením objednávky povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru vrátane manipulačných a distribučných poplatkov.

Po objednaní je kupujúcemu zaslaný automaticky vygenerovaný mail potvrdzujúci prijatie objednávky v elektronickom obchode.

Po odoslaní objednávky nie je možné proces výroby prerušiť, zmeniť a kupujúci nie je oprávnený objednávku zrušiť a od zmluvy odstúpiť.

Eclipse, spol. s r.o. prevezme a spracuje objednávku zadanú zákazníkom len v prípade, že zákazník nebude mať v okamihu objednávky voči Eclipse, spol. s r.o. dlhy. V prípade, že je evidovaný dlh zo strany zákazníka, Eclipse, spol. s r.o. je oprávnená zadržať vyhotovené objednávky až do uhradenia nedoplatku.

 

3. Ceny a platobné podmienky

Ceny v elektronickom obchode sú uvedené v eurách (EUR) a zahŕňajú v súčasnosti platnú daň z pridanej hodnoty (DPH).

Eclipse, spol s.r.o. je viazaná cenou uvedenou v elektronickom obchode v čase nákupu zrealizovaným kupujúcim.

Spracovanie a dodanie objednaných produktov sa uskutoční za ceny, ktoré sú platné v deň uzatvorenia zmluvy. Výsledná cena objednávky obsahuje hodnotu objednaného produktu/produktov, manipulačný poplatok a prepravné náklady/poštovné vrátane DPH. Za každú produktovú skupinu sa účtuje zvlášť poplatok za poštovné.

Objednávky sa uhrádzajú vopred kreditnou kartou (Visa/MasterCard) alebo prevodom na účet predávajúceho. V prípade registrovaných užívateľov s platobnou históriou je možná platba na faktúru so 14 – dennou splatnosťou.

 

4. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Potvrdením a zaslaním objednávky pristupuje kupujúci na tieto obchodné podmienky uvedené v elektronickom obchode. Zároveň je takto realizovaná objednávka považovaná v zmysle Zákona č. 40/1964 Z. z., § 43c, odst.1 za prijatie návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na objednané produkty, a to v takom znení, aké objednávateľ príjme zakliknutím súhlasu s nimi v nákupnom košíku pri odoslaní internetovej objednávky.

Kupujúci berie na vedomie, že táto kúpna zmluva je podľa Zákona č. 40/1964 Z.z., § 43c, odst. 2 uzatvorená v okamihu odoslania internetovej objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že uzatvorením kúpnej zmluvy mu vzniká povinnosť zaplatiť spoločnosti Eclipse, spol. s r.o. kúpnu cenu za zhotovené produkty vrátane manipulačných a distribučných poplatkov.

Zákazník súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Kupujúci si nemôže nárokovať na uhradenie nákladov spojených s použitím komunikačných prostriedkov (cena za internetové pripojenie, telefonické hovory a pod.).

Kúpnu zmluvu je možné meniť, zrušiť alebo doplniť len po vzájomnej dohode medzi kupujúcim a predávajúcim, v prípade že všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak.

 

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

V súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. § 7, odst 6c, zákazník nemá právo na odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní bez uvedenia dôvodu. Právo na zrušenie objednávky je vylúčené vzhľadom k tomu, že objednané produkty sú vyhotovené na základe osobitých požiadaviek objednávateľa a boli prispôsobené výlučne pre jeho osobnú potrebu. Takto zhotovené produkty na mieru nie je možné predať inému zákazníkovi.

 

6. Prijatie a spracovanie dát

Odoslanie a prijatie dát prebieha výhradne elektronickou formou, a to nahratím dát v procese zadávania objednávky. Eclipse, spol. s. r.o. nezodpovedá za kvalitu, charakter a gramatickú správnosť dát. Akékoľvek zmeny v dátach, ich výmena, či úprava nie je po odoslaní objednávky možná.

Eclipse, spol. s r.o. neponúka archiváciu digitálnych dát. Zaslané dáta sú priebežne podľa potreby odstraňované zo servera, najneskôr však do 15 dní.

Dáta je nutné posielať vo veľkostiach a formátoch zverejnených na www.eclipse-print.com. V prípade väčšieho súboru či iného formátu dát, môže Eclipse, spol. s r.o. odmietnuť prevzatie objednávky na spracovanie.

Eclipse, spol. s r.o.  si vyhradzuje právo podľa technologických požiadaviek strojov vylepšiť dodané dáta pre dosiahnutie najlepšieho možného tlačového výstupu a dáta optimalizovať pre prenos cez internet.

Eclipse, spol. s r.o. neručí za poškodenie alebo stratu údajov na elektronických prenosových cestách a v elektronických sieťach.

Eclipse, spol. s r.o. nie je oprávnené dodané dáta ďalej šíriť a spracovávať mimo rozsahu objednávky.

 

7. Výhrada vlastníctva

Produkty ostávajú vlastníctvom Eclipse, spol. s r.o. až do úplného zaplatenia celej výšky kúpnej ceny. Kupujúci si môže uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby len po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

 

8. Dodanie

Orientačné doby spracovania všetkých ponúkaných produktov sú uvedené v aktuálnom cenníku na internetovej adrese www.eclipse-print.com. K dobe spracovania je potrebné pripočítať dobu dodania, tá predstavuje 2 – 3 pracovné dni. Doba spracovania začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa odoslania a prijatia objednávky. V prípade, ak nastanú neočakávané okolnosti  (revízia, údržba, či oprava strojov vo výrobe, nadmerný objem objednávok), ktoré zabránia výrobcovi Eclipse, spol. s r.o. zhotoviť a dodať produkty v dodacej lehote, má Eclipse, spol. s r.o. právo primerane predĺžiť termín dodávky alebo od zmluvy odstúpiť.

Eclipse, spol. s r.o. nezodpovedá za prácu a výkony doručovateľov. Oneskorené dodanie zásielky neoprávňuje zákazníka k odmietnutiu jej prevzatia ani k požadovaniu náhrady či zľavy za nedodržanie lehoty na spracovanie a dodanie.

Neprevzatá zásielka, ktorá sa vráti výrobcovi, je opätovne odoslaná kupujúcemu na jeho náklady. Pri druhom neprevzatí objednávky je zásielka posunutá právnemu zástupcovi spoločnosti Eclipse, spol. s. r.o. na vymáhanie. Spoločne s produktmi je kupujúcemu zasielaná aj faktúra – daňový doklad, príp. návod a iné dokumenty v závislosti od objednaných produktov.

Miestom plnenia je miesto, ktoré uvedie kupujúci ako miesto dodania.

 

9. Autorské práva

Kupujúci prehlasuje, že je majiteľom autorských práv celého materiálu, ktorý dáva na spracovanie. Následky z prípadného porušenia týchto práv nesie sám kupujúci.

Kupujúci súčasne vyhlasuje, že obsah prenášaných dát neporušuje trestné zákony. Ak by Eclipse, spol. s r.o. zistil porušenie tohto vyhlásenia, podá bezodkladne príslušné oznámenie orgánom činným v trestnom konaní.

 

10. Záruka

Na dodaný tovar sa vzťahuje zákonom stanovená záručná lehota v zmysle Zákona č. 40/1964 Z. z., § 620 v platnom znení. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Nie je možné uplatňovať právo na reklamáciu v záležitostiach vkusu a osobného cítenia, ako je napr. farebné vyhotovenie a odtieň produktov. Reklamácie, ktoré vychádzajú zo zlej kvality (napr. malého rozlíšenia) dodaných obrazových súborov nebudú uznané. Všetky záväzné a potrebné informácie k problematike prenosu digitálnych dát, kvalite a požiadavok na ne, sú zverejnené na www.eclipse-print.com. V závislosti od tlačovej technológie a použitých materiálov môže dôjsť k rozdielom vo farbe a štruktúre výsledného produktu. Tieto odchýlky vo farbe a štruktúre nie sú považované za závady a neoprávňujú k reklamácií.

Objednávateľ je povinný uplatniť zrejmé, nápadné vady bezodkladne pri dodaní tovaru, najneskôr však do dvoch týždňov od obdržania zásielky. Uplatnenie zrejmých vád po uplynutí stanovenej lehoty je vylúčené.

Reklamáciu je nutné podať písomne v zákonom stanovenej záručnej lehote doporučeným listom alebo elektronickou formou. Každá reklamácia musí obsahovať reklamované produkty, pôvodnú objednávku a daňový doklad. Zásielky na dobierku od kupujúceho nebudú prijaté. O prijatí reklamácie, spôsobe jej vybavenia a dobe trvania bude zákazník informovaný písomne na e-mailovú adresu uvedenú v registrácií alebo objednávkovom formulári. Reklamácie sú vybavené bezodkladne, a to najneskôr do 30 dní od obdržania zásielky. Pri oprávnených reklamáciách má Eclipse, spol. s r.o.  právo na náhradnú dodávku poškodeného produktu/produktov. Iba v prípade, že náhradná dodávka nie je možná alebo bude chybná, je kupujúci oprávnený požadovať zrušenie zmluvy alebo zníženie ceny. Vzhľadom k povahe ponúkaných produktov sú však všetky závady považované za odstrániteľné, a teda oprávnené reklamácie sú vyriešené dodaním nových produktov. Správa o vybavení reklamácie je zákazníkovi poslaná buď e-mailom, alebo listom ako súčasť zásielky s vybavenou reklamáciou. Pri oprávnenej reklamácií prináleží zákazníkovi náhrada účelne vynaložených nákladov. Eclipse, spol. s. r.o. ručí za škody na produktoch len do odoslania objednávky. Škody spôsobené dopravcom alebo kupujúcim nemôžu byť predmetom reklamácie. V ostatnom sa záruka riadi predpismi obchodného práva.

 

11. Iné ujednanie

Eclipse, spol. s r.o.  sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za nevhodné používanie produktov (alebo ich častí). Nevhodné používanie produktov zahŕňa aj použitie v priamom kontakte s jedlom. Ak výrobok (alebo jeho časti) nie sú výslovne objednané ako výrobky (alebo ich časti) pro priamy kontakt s potravinami, produkty (alebo ich časti) sa považujú za nevhodné na tento účel.

12. Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Zákazník zaregistrovaním sa súhlasí so spracovaním a použitím svojich osobných údajov (vyplnených pri registrácií a to na dobu neurčitú, pre účely realizácie práv a povinností zo zmluvy (tj. poskytnutie osobných údajov dopravcovi, správcovi databázy, skupine eclipse). Zákazník môže kedykoľvek  zamietnuť ďalšie poskytovanie či používanie osobných údajov a požiadať o ich odstránenie z databázy, a to listom alebo e-mailom.

 

13. Informácie o ochrane osobných údajov

Stránky eclipse môžete na Internete navštíviť, bez toho aby ste nám oznámili, kto ste a bez toho aby ste nám o sebe poskytli akékoľvek informácie. Za určitých okolností však od vás môže prevádzkovateľ určité informácie vyžadovať. V tejto časti Vás chceme informovať o tom, ako použijeme Vaše údaje, ak sa rozhodnete, že nám ich v rôznych situáciách poskytnete, a to predtým, než nám ich poskytnete (jedná sa najmä o meno, kontaktné informácie a informácie o Vašom pôsobisku). Pri zadávaní svojich kontaktných údajov máte možnosť oznámiť nám, že si neželáte byť kontaktovaný prostredníctvom týchto údajov. Takéto želanie budeme rešpektovať. Ak nám poskytnete osobné údaje o inej osobe, ako je napr. Váš spolupracovník, budeme predpokladať, že ste od nich dostali súhlas so zverejnením týchto informácií.

13.1. Pravidlá použitia osobných údajov
Nižšie uvedené odseky podrobnejšie popisujú, akým spôsobom môže prevádzkovateľ použiť Vaše osobné údaje a s kým ich môže zdieľať. V závislosti od typu webových stránok eclipse, ktoré navštevujete sa na Vás môže vzťahovať jeden alebo viac odsekov.

13.2. Objednanie produktov, registrácia alebo iné služby
Pokiaľ z niektorej webovej stránky eclipse niečo požadujete, napríklad registráciu za člena, služby a pod., použijeme údaje, ktoré ste nám poskytli na splnenie Vašej požiadavky. V súvislosti s transakciou Vás tiež môžeme kontaktovať ako respondenta v rámci našich prieskumov týkajúcich sa spokojnosti zákazníkov alebo pre účely prieskumu trhu.

13.3. Využitie kontaktných údajov
Prevádzkovateľ môže informácie, ktoré poskytnete prevádzkovateľovi na určitých webových stránkach, použiť na marketingové účely. Tieto informácie však nesmú byť použité na zasielanie spamov a iných obťažujúcich správ či dokumentov. Z tohto dôvodu prevádzkovateľ štandardne neposkytuje tretím stranám e-mailové kontakty na svoje registrovaných užívateľov s výnimkou situácií, keď s tým vopred súhlasíte.

13.4. Ponuka pracovných príležitostí
V súvislosti s otázkou alebo žiadosťou o zamestnanie nám môžete poskytnúť informácie o Vašej osobe vo forme životopisu. Prevádzkovateľ tieto informácie môže používať v rámci siete a súvisiacich právnych subjektov na účelom zváženie možnosti uzatvorenia pracovného pomeru s Vašou osobou. Tieto informácie si uložíme na účely budúceho použitia, s výnimkou prípadu, keď s tým vyslovíte svoj nesúhlas.

13.5. Ďalšie upozornenia
V niektorých prípadoch môžu špecifické webové stránky eclipse obsahovať ďalšie upozornenia, ktoré sa týkajú ich použitia a metód zaobchádzania s informáciami a ktoré sa na tieto webové stránky môžu vzťahovať.

13.6. Spolupráca s tretími stranami
Prevádzkovateľ v niektorých prípadoch používa dodávateľov na zhromažďovanie, analýzu a ďalšie spracovanie informácií v jeho mene. Je obvyklé, že prevádzkovateľ vyžaduje, aby títo dodávatelia nakladali s informáciami spôsobom, ktorý je v súlade s metódami a stratégiami prevádzkovateľa.

13.7. Súbory cookie, technológia Web Beacons a ďalšie
Od návštevníkov našich webových stránok niekedy zhromažďujeme anonymné informácie, ktoré nám pomáhajú poskytovať kvalitnejšie služby zákazníkom. Napríklad monitorujeme domény, z ktorých nás ľudia navštevujú, alebo meriame aktivitu návštevníkov na webových stránkach eclipse. Robíme tak však takým spôsobom, aby sme zachovali anonymitu takto získaných informácií. Prevádzkovateľ a spoločnosti, ktoré pracujú v jeho mene, môžu takto získané dáta použiť pre analýzu trendov a štatistík, čo nám pomáha poskytovať kvalitnejšie služby zákazníkom. Pri zhromažďovaní osobných údajov v súvislosti s transakciou môžete extrahovať niektoré informácie o danej transakcii v anonymnom formáte a kombinovať ich s ďalšími anonymnými informáciami. Tieto informácie sa používajú a analyzujú len na súhrnnej úrovni a pomáhajú nám lepšie porozumieť trendom a vzorcom správania. Žiadne z týchto informácií nie sú skúmané na individuálnej úrovni. Ak nechcete, aby podrobnosti Vašej transakcie boli týmto spôsobom použité, môžete zápis súborov cookie odmietnuť. Anonymné informácie uvedené v predchádzajúcich odsekoch zhromažďujeme prostredníctvom rôznych technológií, vrátane technológie nazývanej "súbory cookie". Cookie je dátový prvok, ktorý môže webová stránka poslať vášmu prehliadaču. Ten môže súbor uložiť na vašom počítači ako anonymný príznak, ktorý identifikuje váš počítač, Vás však nie. Niektoré stránky eclipse používajú súbory cookie zasielané prevádzkovateľovi alebo dodávateľom tretích strán, alebo ďalšie technológie, ktorých cieľom je poskytnúť Vám lepšie služby pri Vašom návrate na webovú stránku. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby vás na prijímanie súborov cookie upozornil, a tak Vám umožnil rozhodnúť sa, či ich chcete prijať. Môžete ho nastaviť aj tak, aby súbory cookie nepoužíval. V takom prípade sa však môže stať, že niektoré webové stránky nebudú správne pracovať. Niektoré webové stránky eclipse tiež môžu používať pre úpravu stránok a zabezpečenie kvalitnejších služieb zákazníkom i technológie "Web beacon". Ak návštevník na tieto stránky vstúpi, vygeneruje sa anonymný záznam o návšteve, ktorý potom môžeme my alebo naši dodávatelia spracovať. Tieto "Web beacons" zvyčajne pracujú v spojení so súbormi cookie. Ak nechcete spájať Vaše anonymné informácie súboru cookie s Vašimi návštevami týchto stránok, môžete vo svojom prehliadači používania súborov cookie vypnúť. Ak používania súborov cookie vypnete, technológia "Web beacon" a ďalšie technológie budú aj naďalej zisťovať návštevy na daných stránkach, avšak generované záznamy nebude možné spájať s ďalšími anonymnými informáciami zo súborov cookie, takže budú ignorované.

13.8. Online reklama
Prevádzkovateľ môže sám alebo prostredníctvom tretích strán používať interaktívnu online reklamu. V takom prípade eclipse alebo tieto tretie strany môžu zhromažďovať a používať informácie o návštevníkoch, aby nám pomohli lepšie porozumieť, ktoré ponuky, propagačné akcie a typy reklamy sú pre našich užívateľov najatraktívnejšie. Zhromaždené informácie sú zhrnuté, nie je možné priradiť ich špecifickým jednotlivcom.

13.9. Poskytnutie dôverných informácií v súlade so zákonom
Prosíme, aby ste rešpektovali fakt, že za určitých okolností môžu osobné údaje podliehať vyzradeniu v súlade s právnymi predpismi.

13.10. Odkazy na webové stránky iných strán
Webové stránky eclipse môžu obsahovať odkazy na webové stránky iných strán. Sieť eclipse nie je zodpovedná za metódy ochrany súkromia alebo obsah webových stránok iných strán.

 

13.11. Zásady ochrany súkromia (GDPR)

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás dôležité. Dávame si pozor, čo sa sVašimi údajmi deje. Nižšie popisujeme spôsob nakladania sosobními údajmi vnáša spoločnosti.

 

1. Ako nás môžete kontaktovať?

sme spoločnosť Eclipse, spol. s r.o., IČO 31368786
môžete nám napísať e-mail na adresu: bratislava@eclipse-print.com

prípadne nám poslať list na adresu: Lamačská cesta 8/4817, 841 01 Bratislava, Slovenská republika

Na vyššie uvedených kontaktoch môžete uplatniť všetky Vaše ďalej popísané práva.

 

2. Aké informácie o Vás spracovávame a prečo?

a. Identifikačné údaje:

Vaše základné identifikačné údaje (meno a priezvisko, u podnikateľa aj obchodné meno a IČO) a adresné údaje uvedené v nasledujúcom bode, potrebujeme k tomu, aby sme mohli riadne uzavrieť a následne tiež splniť zmluvy, ktoré s nami uzatvárate, prípadne vybaviť Vaše objednávky.

b. Adresné údaje:

Vaše adresné údaje (názov ulice a popisné číslo, mesto, PSČ, štát) potrebujeme ktomu, aby Vám mohla naša spoločnosť prípadne zásielková spoločnosť doručiť Vami objednané produkty na správnu adresu a tiež, aby sme Vám mohli vystaviť riadny daňový doklad.

c. Kontaktné údaje:

Vaše kontaktné údaje (telefónne číslo a email) využívame na to, aby sme Vám mohli zaslať ponuku a informovať Vás o stave objednávky alebo v prípade akýchkoľvek komplikácií alebo zmien.

Ak nám neposkytnete Vaše identifikačné, adresné a kontaktné údaje, nebudeme môcť vybaviť Vaše objednávky.

d. Užívateľské meno a heslo (registračné údaje):

Ak sa zaregistrujete na našich webových stránkach, uchováva náš systém informácie potrebné na to, aby ste sa mohli prihlásiť k svojmu účtu, tj. užívateľské meno a heslo. Bez týchto údajov by sme Vám prihlásenie nemohli umožniť.

e. Počet a druh zakúpeného tovaru a služieb (informácie o nákupe):

Akonáhle si u nás nakúpite, uchováme si o Vás aj informáciu o Vašej objednávke / zakázke, aby sme Vám mohli pomôcť pri reklamácii. Zároveň slúžia tieto údaje nám, aby sme vedeli, či ste si u nás reklamovaný tovar skutočne zakúpili. Ďalej tieto informácie používame pre interné štatistické účely, aby sme mohli naďalej zlepšovať naše produkty a služby.

f. Cookies:

Aby sme Vám uľahčili a spríjemnili nakupovanie na našich webových stránkach a zároveň, aby ​​sme neustále vylepšovali naše stránky, spracovávame aj cookies. Viac sa o cookies dočítate inom časti bodu 12. Informácie o ochrane osobných údajov.

 

3. Ako ďalej využívame Vaše osobné údaje, ak sme ktomu získali Váš súhlas?

a. Keď si u nás objednáte, uchováme si Váš email, na ktorý Vám môžeme zasielať tzv. obchodné oznámenia, to sú emaily, v ktorých Vás budeme informovať o našich novinkách, prípadne akciách, ktoré veríme, že vás môžu potešiť. V každom emaily budete mať samozrejme možnosť odber týchto správ zrušiť.

b. Ak ste nám k tomu dali súhlas, môžeme si uchovávať Váš email i pre ďalšie účely, než je vyššie uvedené, a to napríklad pre zasielanie informácií o našich akciách a tovare, ktoré nesúvisia s tovarom, ktorý ste si u nás už kúpili. Taktiež si na základe Vášho súhlasu môžeme uchovávať Vaše meno a priezvisko, aby sme s Vami mohli lepšie jednať a správne Vás oslovovať.

Akýkoľvek svoj súhlas samozrejme môžete kedykoľvek odvolať, a to tak, že nám napíšete email na adresu bratislava@eclipse-print.com a uvediete, v akom rozsahu svoj súhlas odvolávate.

 

4. Komu Vaše osobné informácie odovzdávame?

a. Informácie o prehliadaní stránok pre nás spracováva Google, Inc., a to pomocou nástroja Google Analytics, ktorý vďaka cookies (pozri vyššie) umožňuje meranie a vyhodnocovanie spôsobu užívania našich webových stránok.

b. Vaše identifikačné, adresné a kontaktné údaje môžeme odovzdať osobám alebo spoločnostiam, ktoré k Vám doručia naše produkty alebo spoločnostiam v skupine eclipse, ktoré sa môžu podieľať na výrobe alebo doprave našich výrobkov a poskytovaní našich služieb. Týmto osobám sú osobné údaje oznámené len v takomto rozsahu, ktorý je potrebný na výrobu a / alebo doručenie Vami objednaného tovaru.

 

5. Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame?

a. Informácie o Vašom nákupe a Vaše identifikačné, adresné a kontaktné údaje si uchovávame po dobu neurčitú, alebo kým neodvoláte svoj súhlas.

b. Navyše nám uchovanie niektorých dokumentov obsahujúcich osobné údaje ukladajú zákony. Napríklad faktúry musíme uchovávať po dobu 10 rokov. Účtovné doklady uchovávame tiež po dobu 10 rokov.

 

6. Vaše práva vo vzťahu ku svojim osobným údajom?

a. Právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom - tzn. že sa nás môžete opýtať, aké osobné údaje o Vás evidujeme a čo sa s nimi v priebehu toho, čo sú u nás, dialo a bude diať.

b. Právo na opravu - pokiaľ nie sú Vaše osobné údaje, ktoré o Vás vedieme už aktuálne alebo sú nesprávne, môžete požiadať o ich opravu.

c. Právo namietať - v prípade, že sa domnievate, že spracovávame osobné údaje nad rámec nášho oprávneného záujmu, môžete proti takémuto spracovaniu namietať, ktorou sa musíme zaoberať.

d. Právo na výmaz (tzv. právo "byť zabudnutý") - tzn. že na Vašu žiadosť musíme vymazať všetky osobné údaje, ktoré o vás evidujeme, napr. keď si už nebudete želať byť u nás registrovaný. Môže sa ale stať, že bude existovať iný dôvod, ktorý nás oprávňuje či zaväzuje údaje uchovávať (napr. povinnosť vyplývajúca zo zákona o účtovníctve atď.) a v takomto prípade výmaz nemôžeme vykonať.

e. Právo na obmedzenie spracovania - v niektorých prípadoch síce osobné údaje môžeme uchovávať, ale nesmieme s nimi nijako nakladať; jedná sa o nasledujúce situácie:

    1. ak popriete presnosť Vašich údajov a my potrebujeme Vaše oznámenie overiť;

    2. ak sa osobné údaje spracovávajú neoprávnene, ale si neželáte, aby sme ich vymazali a miesto výmazu požiadate len o obmedzení spracovania;

    3. ak už osobné údaje nepotrebujeme, ale požiadate o ich uchovanie pre uplatnenie Vašich právnych nárokov;

    4. ak vznesiete námietku proti spracovaniu, a to po dobu, než overíme, či budú osobné údaje ďalej spracovávané v našom dôležitom záujme alebo ich spracovávať nebudeme.

f. Právo na prenosnosť údajov - v prípade, že nás o to požiadate, poskytneme Vám Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame na základe zmlúv, ktoré sme s Vami uzavreli, na základe Vášho súhlasu a zároveň ich spracovávame automatizovane. Takéto údaje Vám poskytneme v bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Prípadne tieto údaje môžeme odovzdať správcovi, ktorého určíte, ak ale s predaním bude súhlasiť.

g. Právo sťažovať sa - ​​ak sa domnievate, že nejakým spôsobom porušujeme pravidlá spracovania osobných údajov, máte právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov.

 

7. Sú Vaše osobné údaje u nás v bezpečí?

Samozrejme! Všetky Vaše osobné údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu.

Ak máte akýkoľvek dotaz ohľadom našich zásad ochrany súkromia, môžete nám napísať na email bratislava@eclipse-print.com. Môže sa stať, že tieto podmienky budeme občas aktualizovať, teda odporúčame, aby ste sa na túto stránku čas od času pozreli.

 

Oznámenie o zmenách
Vyhlásenie o ochrane súkromia bolo naposledy aktualizované 25. mája 2018.

Otázky a pripomienky
Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky, návrhy či komentáre k tomuto vyhláseniu, prosíme, kontaktujte nás elektronicky alebo telefonicky. Kontaktné údaje nájdete na stránke Kontakt, ktorá je súčasťou hlavného menu týchto webových stránok.