Platnosť obchodných podmienok

Pre obchodný vzťah medzi Eclipse, spol. s r.o.,  Lamačská cesta 8/4817, 841 01 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len Eclipse, spol. s r.o.) a objednávateľom platia výhradne nasledujúce obchodné podmienky v znení ako sú uvedené na webovej stránke v čase objednávania.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné, pokiaľ nedôjde medzi predávajúcim a kupujúcim k písomnej dohode o zmene. Pred záväzným odoslaním objednávky kupujúci prehlasuje, že si prečítal tieto všeobecné obchodné podmienky a súhlasí s nimi. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú voľne prístupné na internetovej adrese www.eclipse-print.com.

Bratislava, december 2016

 

Objednávka

Objednávka vzniká potvrdením zo strany zákazníka v elektronickom obchode kliknutím na tlačidlo „objednať“ a kompletným vyplnením objednávkového formuláru. Objednaním a potvrdením zákazník súhlasí s cenou produktu a objednávka sa tak stáva záväznou. Kupujúci je potvrdením objednávky povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru vrátane manipulačných a distribučných poplatkov.

Po objednaní je kupujúcemu zaslaný automaticky vygenerovaný mail potvrdzujúci prijatie objednávky v elektronickom obchode.

Po odoslaní objednávky nie je možné proces výroby prerušiť, zmeniť a kupujúci nie je oprávnený objednávku zrušiť a od zmluvy odstúpiť.

Eclipse, spol. s r.o. prevezme a spracuje objednávku zadanú zákazníkom len v prípade, že zákazník nebude mať v okamihu objednávky voči Eclipse, spol. s r.o. dlhy. V prípade, že je evidovaný dlh zo strany zákazníka, Eclipse, spol. s r.o. je oprávnená zadržať vyhotovené objednávky až do uhradenia nedoplatku.

 

Ceny a platobné podmienky

Ceny v elektronickom obchode sú uvedené v eurách (EUR) a zahŕňajú v súčasnosti platnú daň z pridanej hodnoty (DPH).

Eclipse, spol s.r.o. je viazaná cenou uvedenou v elektronickom obchode v čase nákupu zrealizovaným kupujúcim.

Spracovanie a dodanie objednaných produktov sa uskutoční za ceny, ktoré sú platné v deň uzatvorenia zmluvy. Výsledná cena objednávky obsahuje hodnotu objednaného produktu/produktov, manipulačný poplatok a prepravné náklady/poštovné vrátane DPH. Za každú produktovú skupinu sa účtuje zvlášť poplatok za poštovné.

Objednávky sa uhrádzajú vopred kreditnou kartou (Visa/MasterCard) alebo prevodom na účet predávajúceho. V prípade registrovaných užívateľov s platobnou históriou je možná platba na faktúru so 14 – dennou splatnosťou.

 

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Potvrdením a zaslaním objednávky pristupuje kupujúci na tieto obchodné podmienky uvedené v elektronickom obchode. Zároveň je takto realizovaná objednávka považovaná v zmysle Zákona č. 40/1964 Z. z., § 43c, odst.1 za prijatie návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na objednané produkty, a to v takom znení, aké objednávateľ príjme zakliknutím súhlasu s nimi v nákupnom košíku pri odoslaní internetovej objednávky.

Kupujúci berie na vedomie, že táto kúpna zmluva je podľa Zákona č. 40/1964 Z.z., § 43c, odst. 2 uzatvorená v okamihu odoslania internetovej objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že uzatvorením kúpnej zmluvy mu vzniká povinnosť zaplatiť spoločnosti Eclipse, spol. s r.o. kúpnu cenu za zhotovené produkty vrátane manipulačných a distribučných poplatkov.

Zákazník súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Kupujúci si nemôže nárokovať na uhradenie nákladov spojených s použitím komunikačných prostriedkov (cena za internetové pripojenie, telefonické hovory a pod.).

Kúpnu zmluvu je možné meniť, zrušiť alebo doplniť len po vzájomnej dohode medzi kupujúcim a predávajúcim, v prípade že všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

V súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. § 7, odst 6c, zákazník nemá právo na odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní bez uvedenia dôvodu. Právo na zrušenie objednávky je vylúčené vzhľadom k tomu, že objednané produkty sú vyhotovené na základe osobitých požiadaviek objednávateľa a boli prispôsobené výlučne pre jeho osobnú potrebu. Takto zhotovené produkty na mieru nie je možné predať inému zákazníkovi.

 

Prijatie a spracovanie dát

Odoslanie a prijatie dát prebieha výhradne elektronickou formou, a to nahratím dát v procese zadávania objednávky. Eclipse, spol. s. r.o. nezodpovedá za kvalitu, charakter a gramatickú správnosť dát. Akékoľvek zmeny v dátach, ich výmena, či úprava nie je po odoslaní objednávky možná.

Eclipse, spol. s r.o. neponúka archiváciu digitálnych dát. Zaslané dáta sú priebežne podľa potreby odstraňované zo servera, najneskôr však do 15 dní.

Dáta je nutné posielať vo veľkostiach a formátoch zverejnených na www.eclipse-print.com. V prípade väčšieho súboru či iného formátu dát, môže Eclipse, spol. s r.o. odmietnuť prevzatie objednávky na spracovanie.

Eclipse, spol. s r.o.  si vyhradzuje právo podľa technologických požiadaviek strojov vylepšiť dodané dáta pre dosiahnutie najlepšieho možného tlačového výstupu a dáta optimalizovať pre prenos cez internet.

Eclipse, spol. s r.o. neručí za poškodenie alebo stratu údajov na elektronických prenosových cestách a v elektronických sieťach.

Eclipse, spol. s r.o. nie je oprávnené dodané dáta ďalej šíriť a spracovávať mimo rozsahu objednávky.

 

Výhrada vlastníctva

Produkty ostávajú vlastníctvom Eclipse, spol. s r.o. až do úplného zaplatenia celej výšky kúpnej ceny. Kupujúci si môže uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby len po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

 

Dodanie

Orientačné doby spracovania všetkých ponúkaných produktov sú uvedené v aktuálnom cenníku na internetovej adrese www.eclipse-print.com. K dobe spracovania je potrebné pripočítať dobu dodania, tá predstavuje 2 – 3 pracovné dni. Doba spracovania začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa odoslania a prijatia objednávky. V prípade, ak nastanú neočakávané okolnosti  (revízia, údržba, či oprava strojov vo výrobe, nadmerný objem objednávok), ktoré zabránia výrobcovi Eclipse, spol. s r.o. zhotoviť a dodať produkty v dodacej lehote, má Eclipse, spol. s r.o. právo primerane predĺžiť termín dodávky alebo od zmluvy odstúpiť.

Eclipse, spol. s r.o. nezodpovedá za prácu a výkony doručovateľov. Oneskorené dodanie zásielky neoprávňuje zákazníka k odmietnutiu jej prevzatia ani k požadovaniu náhrady či zľavy za nedodržanie lehoty na spracovanie a dodanie.

Neprevzatá zásielka, ktorá sa vráti výrobcovi, je opätovne odoslaná kupujúcemu na jeho náklady. Pri druhom neprevzatí objednávky je zásielka posunutá právnemu zástupcovi spoločnosti Eclipse, spol. s. r.o. na vymáhanie. Spoločne s produktmi je kupujúcemu zasielaná aj faktúra – daňový doklad, príp. návod a iné dokumenty v závislosti od objednaných produktov.

Miestom plnenia je miesto, ktoré uvedie kupujúci ako miesto dodania.

 

Autorksé práva

Kupujúci prehlasuje, že je majiteľom autorských práv celého materiálu, ktorý dáva na spracovanie. Následky z prípadného porušenia týchto práv nesie sám kupujúci.

Kupujúci súčasne vyhlasuje, že obsah prenášaných dát neporušuje trestné zákony. Ak by Eclipse, spol. s r.o. zistil porušenie tohto vyhlásenia, podá bezodkladne príslušné oznámenie orgánom činným v trestnom konaní.

 

Záruka

Na dodaný tovar sa vzťahuje zákonom stanovená záručná lehota v zmysle Zákona č. 40/1964 Z. z., § 620 v platnom znení. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Nie je možné uplatňovať právo na reklamáciu v záležitostiach vkusu a osobného cítenia, ako je napr. farebné vyhotovenie a odtieň produktov. Reklamácie, ktoré vychádzajú zo zlej kvality (napr. malého rozlíšenia) dodaných obrazových súborov nebudú uznané. Všetky záväzné a potrebné informácie k problematike prenosu digitálnych dát, kvalite a požiadavok na ne, sú zverejnené na www.eclipse-print.com. V závislosti od tlačovej technológie a použitých materiálov môže dôjsť k rozdielom vo farbe a štruktúre výsledného produktu. Tieto odchýlky vo farbe a štruktúre nie sú považované za závady a neoprávňujú k reklamácií.

Objednávateľ je povinný uplatniť zrejmé, nápadné vady bezodkladne pri dodaní tovaru, najneskôr však do dvoch týždňov od obdržania zásielky. Uplatnenie zrejmých vád po uplynutí stanovenej lehoty je vylúčené.

Reklamáciu je nutné podať písomne v zákonom stanovenej záručnej lehote doporučeným listom alebo elektronickou formou. Každá reklamácia musí obsahovať reklamované produkty, pôvodnú objednávku a daňový doklad. Zásielky na dobierku od kupujúceho nebudú prijaté. O prijatí reklamácie, spôsobe jej vybavenia a dobe trvania bude zákazník informovaný písomne na e-mailovú adresu uvedenú v registrácií alebo objednávkovom formulári. Reklamácie sú vybavené bezodkladne, a to najneskôr do 30 dní od obdržania zásielky. Pri oprávnených reklamáciách má Eclipse, spol. s r.o.  právo na náhradnú dodávku poškodeného produktu/produktov. Iba v prípade, že náhradná dodávka nie je možná alebo bude chybná, je kupujúci oprávnený požadovať zrušenie zmluvy alebo zníženie ceny. Vzhľadom k povahe ponúkaných produktov sú však všetky závady považované za odstrániteľné, a teda oprávnené reklamácie sú vyriešené dodaním nových produktov. Správa o vybavení reklamácie je zákazníkovi poslaná buď e-mailom, alebo listom ako súčasť zásielky s vybavenou reklamáciou. Pri oprávnenej reklamácií prináleží zákazníkovi náhrada účelne vynaložených nákladov. Eclipse, spol. s. r.o. ručí za škody na produktoch len do odoslania objednávky. Škody spôsobené dopravcom alebo kupujúcim nemôžu byť predmetom reklamácie. V ostatnom sa záruka riadi predpismi obchodného práva.

 

Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Zákazník zaregistrovaním sa súhlasí so spracovaním a použitím svojich osobných údajov (vyplnených pri registrácií a to na dobu neurčitú, pre účely realizácie práv a povinností zo zmluvy (tj. poskytnutie osobných údajov dopravcovi, správcovi databázy, materskej firme Eclipse Print, a.s., U nákladového nádraží 3149/6, 130 00 Praha 3, Česká republika, IČO: 26707039, ktorá zaisťuje výrobu objednaných produktov). Zákazník môže kedykoľvek  zamietnuť ďalšie poskytovanie či používanie osobných údajov a požiadať o ich odstránenie z databázy, a to listom alebo e-mailom.